Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
19.04.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик“ по договор № 03/07/2/0/00424 от 20.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфични цели на проекта, планираните дейности и резултати.


Дата на провеждане: 26.04.2018 г.


Място на провеждане: гр. Долни чифлик, Заседателна зала на Общинска администрация


Начало: 11:00 часа

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

 


Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата