Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Покана за пресконференция
16.01.2018


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С01 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати. 


Дата на провеждане: 19.01.2018 г.

Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация

Начало: 14:00 часа

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛНИ ЧИФЛИКПовече информация за проекта вижте тук

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата