Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
O-1 / 10.01.2018 г. - Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг "Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"
10.01.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата