Побратимени градове
Архивен фонд
Проекти
Проект “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“
01.12.2017

На 29.11.2017 г. община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № BG16RFOP001-5.001-0035-С01 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 99 589,74 лв., а срокът за реализацията му е 17 месеца.

Проектът включва извършване на ремонтни дейности за разширяване на съществуващият към момента Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Рудник, община Долни чифлик с оглед включване на дейности за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и подобряване достъпа до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните потребности на всяко дете, което ще бъде постигнато, чрез изпълнение на следните цели:

Обща цел: Създаване на подходяща инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

Специфична цел 1: Осигуряване на социално включване и равен достъп до услуги на деца с увреждания и деца с потребност от постоянна грижа.

Специфична цел 2: Осигуряване на подходяща инфраструктура, която допринася за местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване, чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги.

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  • Организация и управление на проекта;
  • Информация и комуникация по проекта;
  • Подготовка за избор на изпълнители на дейностите по проекта;
  • Изпълнение на инженеринг „Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“;
  • Оценка на съответствие на проектите, съгл. чл. 142 от ЗУТ;
  • Упражняване на строителен надзор;
  • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация.

 

16.01.2018 г.

 

 ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С01 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати. 

Дата на провеждане: 19.01.2018 г.

Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация

Начало: 14:00 часа

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛНИ ЧИФЛИК

 19.01.2018 г.


На 19.01.2018 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Долни чифлик се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С01 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На събитието присъстваха г-н Любомир Вангелов – зам.-кмет на община Долни чифлик и г-н Николай Николов – зам.-кмет на община Долни чифлик, представители на Областен информационен център – Варна, представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

Екипът на проекта запозна присъстващите с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати. 
6.03.2019 г.ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Имаме удоволствието да ви поканим на заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С02 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 
На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. 
 
Дата на провеждане: 15.03.2019 г.
Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация
Начало: 11:00 часа
 
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЛНИ ЧИФЛИК
18.3.2019 г.

На 15.03.2019 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация Долни чифлик се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект BG16RFOP001-5.001-0035-С02 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“,  финансиран от ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 129 956,30 лв., от които 84 651,28 лв. европейско, 14 938,46 лв. национално съфинансиране и 30 366,56 лв. собствен принос.
На пресконференцията бяха представени целите и резултатите от изпълнението на проекта. С реализирането му е постигната основната цел - създаване на подходяща инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Създадени са условия, които в най-голяма степен отговарят на индивидуалните потребности на децата и ще генерират техните права и интереси.
В резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани и обособени подходящи помещения за разширяването на материалната база на съществуващия Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Рудник с оглед предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“ – зала за групова работа, стая за рехабилитация, психосензорна зала, 2 бр. спални помещения, трапезария, разливочна и др. Закупено и доставено е оборудване и обзавеждане - масажна кушетка; стълба за рехабилитация; вертикализатори; огледала; дюшеци; топка с форма на фъстък; комплект сензибол; прожектор с постоянен филтър; огледална сфера с двигател; ултравиолетов панел и аксесоари; релефни акрилни огледала; диоден тунел; аксесоари маслени филтри; звездно небе/кът за усамотяване; проходилки за деца с увреждания; многофункционални модули; позициониращ терапевтичен стол за деца с увреждания; маси; столове; гардеробчета; легло в шкаф; шкаф за обувки; пейки; стенна закачалка; мека мебел; бюра; гардероб двукрил; диван; етажерки; кошчета за смет.
На пресконференцията присъстваха г-жа Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, г-жа Валентина Желева – секретар на общината, кметове на населени места, представители на Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Рудник, Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Долни чифлик, Общностен център за деца в риск от 0 до 7 г., на общинската администрация и др.