Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Информация за проект „Обучения и заетост за младите хора”
23.10.2017ИНФОРМАЦИЯ
В ПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА,

 желаещи да участват в Проект „Обучения и заетост за младите хора”

 

 

Ако Вие сте младеж на възраст до 29 г. включително, търсите си работа и желаете да участват в Проект „Обучения и заетост за младите хора” с работодател Община Долни чифлик, заповядайте в Дирекция „Бюро по труда” Долни чифлик, за да подадете своето заявление за участие.


За да участвате трябва да отговаряте на следните условия:

- да не работите по трудово / служебно правоотношение, независимо от вида му,

- да не осъществявате стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

- да не сте земеделски производители,

- да нямате договори за управление и контрол на търговски дружества,

- да нямате доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

- да не участвате в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

- да не сте включвани в операция „Младежка заетост” .


Възможности, които Проектът
предоставя на безработните младежи:

-  Осигуряване на заетост на разкрити работни места по Проекта за срок от 6 месеца;

- Ако работодателя е заявил необходимост от преминаване на обучение, ДБТ предоставя ваучери за обучение.

 
За периода на провеждане на обучението на безработното лице се изплаща стипендия в размер на:

  • 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден, ако обучението се провежда в населеното място по местоживеене на лицето;
  • 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден, ако обучението се провежда в населено място различно от местоживеенето на лицето;


Всеки одобрен и успешно преминал обучението безработен младеж, се назначава от работодателя по трудов договор съгласно изискванията на Кодекса на труда на пълен работен ден.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата