Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Информационна конференция на тема „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
13.10.2017


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНA  ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
„РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН"

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 18.10.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на община Долни чифлик ще се проведе информационна конференция във връзка с разработване на стратегия за ВОМР от „МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“.

Събитието е по проект  BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г., Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 , BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.

Във връзка с гореизложеното отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от общинa Долни чифлик да вземете участие в информационната конференция, част от процесите по популяризиране процеса на разработка на стратегията, на която ще ви бъде представена информация и за добри практики за местно развитие.

 

Очакваме Вашето присъствие и участие в дискусията!

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата