Архивен фонд
Новини
Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата на общинско ниво.
25.04.2017


Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Законодателните норми по отношение на детското участие в България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот.

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.  Целта му е  да се насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално.


Община Долни чифлик
стартира процедура за подбор на кандидати за членове  на Съвета на децата на общинско ниво. В конкурса могат да участват кандидати – деца на възраст до 18 години. Всяко дете има право да кандидатства в едно от четирите направления:


А)
членове на училищни форми за самоуправление съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.


Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления. Ако дете кандидатства по направления А, Б и В, то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ официално решение за номинацията на организацията. Децата могат да кандидатстват и индивидуално. Всяко дете има право да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група.

Критериите за подбор на членове на Съвета за децата са следните:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажиране към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

 

Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Мотивационно писмо (по образец);
 3. Протокол или друг документ, доказващ решението на всяка организация или програма за номинация на представител  по направление А, Б и В.

 
Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 17.00 часа на 24.05.2017 г., на гише „Деловодство и информация” в Център за услуги и информация на граждани- гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, №1,  по поща на адрес : гр. Долни чифлик 9120, пл. „Тича“№1 или на e-mail: obst_dchiflik@mail.bg.

Общинското класиране не обвързва избора на областния управител. Той от своя страна изпраща своето предложение за кандидати на Съвета на децата на областно ниво на Председателя на ДАЗД, където се извършва окончателното класиране на национално ниво.

 

Приложения: 

 1. Процедура
 2. Инструкция
 3. Формуляр за кандидатстване
 4. Мотивационно писмо

 

Лице за контакти: Кина Павлова, община Долни чифлик, ет. 4, стая № 7, тел. 0885235358

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси