Архивен фонд
Профил на купувача
О-1 - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"- ID
15.03.2017
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси