Архивен фонд
Профил на купувача
УИН в РОП: 00466-2016-0009 - "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни отпадъци , генерирани на територията на община Долни чифлик"
17.11.2016
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси