Архивен фонд
Профил на купувача
9056472 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за избор на изпълнител с предмет: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК И С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“, „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ № VAR1175/III-904/, ДОЛНИ ЧИФЛИК – КРИВИНИ – ГОЛИЦА – БУЛАИР, ПЪТ № VAR3176/III-2084/, ГРОЗДЬОВО – Х. БУНКЕРА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR1171/VAR1174/ ШКОРПИЛОВЦИ - К.КС. ШКОРПИЛОВЦИ - В.З. ТИЧА – ШКОРПИЛОВЦИ“ И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ“, ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 12 ОТ 25 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 07 — „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
13.09.2016
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси